Infrastructura

Alimentare cu apă și salubrizare

Comuna Bozioru dispune de o rețea de distribuire a apei potabile în lungime 17,5 km, având la nivelul anului 2007, o capacitate de producere a apei potabile de 100 mc/zi, iar cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor casnici a fost de 30 mii mc. Alimentarea cu apă se relizează prin captări din surse de suprafață, lungimea simplă a rețelei fiind de 17,5 km. La rețea sunt racordate satele Bozioru, Nucu, Găvanele, Fisici, Izvoarele, Văvălucile și Ulmet. Serviciul este asigurat de Primăria Comunei Bozioru.

La această rețea de alimentare cu apă sunt racordate 235 de gospodării iar pentru satele neracordate la rețea sursa de apă pentru gospodăriile populației o constituie fântânile.

 

Comuna Bozioru nu dispune de rețea de canalizare și nici de stație de epurare. Legat de acest fapt și de colectarea defectuoasă a gunoiului menajer, serviciile publice deconcentrate de la nivelul județului, cu competențe de monitorizare și control pe această linie, au sesizat o serie de probleme cu care se confruntă comunitatea locală, dintre care amintim:

  • Instalația de alimentare cu apă a comunei deservește doar 235 de gospodării. În anul 2008 au fost recoltate 10 probe de apă din care nu s-au încadrat în parametrii de potabilitate un număr de 2, ceea ce reprezintă 20%. Acest procent de probe necorespunzătoare se datorează sistemului de dezinfecŃie a apei în regim discontinuu, cu clorură de var - soluția de remediere fiind reprezentată de înlocuirea lui prin sistemul de dezinfecție cu clor gazos, asigurându-se astfel o dozare permanentă și exactă a clorului activ precum si continuitatea tratării apei.
  • În prezent, îndepărtarea apelor reziduale se face prin fose septice vidanjabile iar realizarea rețelei de canalizare si a stației de epurare, sunt singurele soluții pentru o modalitate igienică de eliminare a apelor reziduale.
  • Prezența apelor uzate menajere laolalta cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major pentru sănătatea populației si conduc la degradarea mediului înconjurător, mai ales în zonele văilor naturale care nu sunt amenajate.

Reziduurile solide menajere sunt depozitate în gropile individuale din fiecare gospodărie, care nu sunt ecologice și nici autorizate sanitar. Pe teritoriul comunei, mai ales pe malul râului există depozite ocazionale de gunoi.

 

Rețeaua de drumuri
Comuna Bozioru are asigurată legatura cu Municipiul Buzău, prin intermediul drumurilor județene DJ 203 L și DN 10. Desi căile de comunicație satisfac în prezent, o bună parte a necesităților actuale, este de remarcat lipsa îmbracăminții asfaltice pe toate drumurile comunale, starea proastă a carosabilului la unele, lipsa sau starea necorespunzătoare a trotuarelor si marcajelor, lipsa parcărilor amenajate, lipsa și neîntreținerea corespunzătoare a indicatoarelor rutiere și neasigurarea sanțurilor și rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale. Lungimea drumurilor comunale este de 36,5 km care nu sunt asfaltate pe toată lungimea și aproximativ 23,5 km ulițe sătești care nu sunt pietruite sau acoperite cu balast.
Zona mai bine echipată din punct de vedere al utilităților o constituie satul reședință de comună, dar un handicap major îl reprezintă faptul că nu toate gospodăriile sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă. Totodată lipsește și rețeaua de canalizare.

 

Educaţia
În Comuna Bozioru există 6 unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar şi gimnazial.
În prezent, procesul de învăţământ se desfăşoară în 6 unităţi (1 grădiniţă cu program normal şi 5 şcoli ), în anul şcolar 2007 - 2008 înregistrându-se un număr de 86 elevi şi 20 preşcolari, care învaţă în 9 de săli de clasă; în învăţământ sunt încadrate 12 persoane ca personal didactic, din care 1 educator şi 11 învăţători şi profesori. Toate unităţile şcolare sunt autorizate sanitar.

 

Sănătatea
În prezent în Comuna Bozioru funcţionează 1 cabinet medical individual de familie, care este deservit de un medic, 1 cadru mediu sanitar si 1 asistent medical comunitar la Consiliul Local. De asemenea, în satul reşedinţă de comună funcţionează un punct de desfacere/lucru pentru produsele farmaceutice (o zi pe săptămână).

 

Cultura
În comună funcţionează în prezent o bibliotecă publică şi 1 bibliotecă şcolară.
Biblioteca publică deţine peste 7000 unităţi de bibliotecă şi are 250 utilizatori. Oferă publicului cititor servicii de împrumut la domiciliu şi sală de lectură.
Comuna are două cămine culturale, în Satele Bozioru şi Ulmet care funcţionează în clădiri ce necestita reabilitare şi o dotare corespunzătoare.

Înapoi