Cadrul demografic

Comuna Bozioru este una dintre cele 82 de comune ale Județului Buzău. Devenită comună în anul 1968, Bozioru este astăzi a 75-a comună din județ, din punct de vedere al numărului de locuitori.

 

 

Repartizarea populatiei pe grupe de vârstă și sexe

 

 

După structura pe sexe, Comuna Bozioru, cu 49.72% populație masculină și 50.28% populație feminină, se înscrie în tendință manifestată la nivelul județului pentru populația rurală, respectiv 49,43% masculin și 50,57% feminin. Pe total comună diferența între populația feminină și cea masculină nu indică totuși un dezechilibru major.

 

 

Analizând situația pe grupe de vârstă, se constată următoarele:

 • grupele de vârstă 15-39 ani și 40-59 ani, populație activă, reprezintă 47,80% din populația comunei și este sub media pe județ (56,12%). Ponderea, adică 28,82%, regăsindu-se la grupa de vârstă 15-39 ani (pe județ 33,40%); la ambele grupe de vârstă, la structura pe sexe se constată un ușor dezechilibru, cu 54,72% populație masculină față de 45,76% populație feminină și respectiv, 52,10% populație masculină față de 45,28% populație feminină.
 • grupa de vârstă 0-14 ani, ponderea în totalul populației comunei este de 14,89% cifră inferioară mediei pe mediul rural, 15,76%, ceea ce indică o vitalitate inferioară.
 • grupa de vârstă de "60 de ani și peste" (37.31) este superioară mediei pe județ (22.84%) și pe mediul rural (28.11), tot aici constatându-se un dezechilibru între populația masculină și cea feminină (55,51% femei față de 45,49% bărbați). Procentul ridicat al populației feminine din această grupă de vârstă regăsindu-se în valorile specifice atât pe total județ cât și pe mediul rural.

Migraţia de lungă durată a populaţiei Comunei Bozioru
Analizând migraţia de lungă durată, se constată că numărul persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în localitate (111 persoane) este mult mai mic decât cel al persoanelor plecate din localitate (190 persoane) în perioada 2000 - 2006. Dacă avem în vedere faptul că pe parcursul perioadei 2000 - 2006, diferenţa dintre numarul total al persoanelor plecate de pe teritoriul comunei şi numarul total al persoanelor sosite pe teritoriul comunei este de 79 persoane în favoarea primei categorii, putem concluziona că trendul descrescator al populaţiei se explică prin fluxul migrator negativ înregistrat în perioada considerată, care este susţinut şi de sporul natural negativ al populaţiei Comunei Bozioru.

 

Forţa de muncă
La recensământul populaţiei din anul 2002, Comuna Bozioru avea o populaţie activă de 449 persoane, respectiv 35,13% din populaţia totală. Numărul de şomeri înregistrat la acea dată era de 60 persoane, respectiv 13,36% din totalul populaţie active.
Comparând datele de la nivel de comună cu cele înregistrate pe judeţ şi pe mediul rural din judeţ, se constată următoarele:

 • Ponderea populaţiei ocupate în totalul populaţiei active este de 86,64%, înregistrându- se un nivel superior mediei pe judeţ (78,66%) precum şi celei pe mediul rural (76,75%);
 • Ponderea şomerilor în totalul populaţiei active (13,36%), este inferioară atât mediei pe judeţ cât şi mediei pe mediul rural (21,22% şi respectiv 23,24%);
 • Ponderea mai mică (24,94%) a populaţiei salariate în totalul populaţiei active, faţă de media înregistrată pe mediul rural (40,08%).

Analizând situaţia populaţiei inactive, în anul 2002 aceasta reprezenta 62,19% din populaţia totală, adică 829 persoane, cu următoarea structură:

 • Elevi şi studenţi 93
 • Pensionari 551
 • Casnice 77
 • Întreţinute de alte persoane 101
 • Întreţinute de stat 7

Din datele prezentate rezultă ponderea mare a categoriilor „Pensionari" (66.47%), „Casnice" şi „Întreţinute de alte persoane" (21,47%). Ponderea categoriei „elevi şi studenţi" este de 11.22%

 

La recensământul din anul 2002, structura populaţiei ocupate stabilită prin anchetă indică o dominanţă netă a sectorului „Agricultură, silvicultură, exploatare forestieră şi economia vânatului" - 71,721%, urmat la mare distanţă de sectorul „Industrie prelucrătoare" cu 6,94%. Ponderi aproximativ egale deţin „Administraţia publică" şi „Învăţământul" (aprox. 4,37%).
Se remarcă ponderea populaţiei cu instruire elementară (primară şi gimnazială) 69.17% din totalul populaţiei în vârstă de peste 10 ani, această categorie fiind urmată de cea cu studii liceale (8.26%) şi de cea cu studii profesionale, complementare sau de ucenici (6.49%). Ponderi reduse deţin persoanele cu studii superioare şi cele cu studii postliceale şi de maiştri.

 

În structura populaţiei ocupate după statutul profesional, se remarcă ponderea destul de mare deţinută de lucrătorii familiali neremuneraţi (38.56%), urmaţi de salariati (28.79) şi lucrătorii pe cont propriu (24.42%).

 

Populaţia afectată de sărăcie
La nivelul Comunei Bozioru, la data de 01.01.2008, nu se înregistrau cereri de lociunţe sociale şi beneficiau de prevederile legii venitului minim garantat un număr de 78 de familii.
În conformitate cu harta sărăciei - Programul Naţional de Dezvolatre Rurală / Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală, indicii de sărăcie (date 2003) la nivelul comunităţii rurale Bozioru sunt:

 • rata sărăciei 62.2 %
 • profunzimea sărăciei 21.7%
 • severitatea sărăciei 10.7%
 • număr de săraci 794

Rata sărăciei la nivelul comunităţii Bozioru depăşeşte atât media pe judeţ (35,2%), precum şi rata medie a sărăciei aferente spaţiului rural din judeţul Buzău (43,7%).

Înapoi