Analiza SWOT

1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ, ACCESIBILITATE, ROL TERITORIAL
Puncte tari

 • situată la limita zonei Subcarpaților de curbură, zonă cu relief (relativ) atrăgător
 • situată pe DJ 203 L
 • zonă cu potenŃial turistic (vestigiile rupestre de la Aluniș - Nucu)
 • situată în apropierea unor puncte de interes turistic: Focurile Vii, Lacul Mociaru, vestigiile rupestre de la Colți și Brăești
 • organizarea de excursii în zonă cu elevii de la Colegiul B.P. Hasdeu din Buzău
 • microbuzele circulă regulat
 • localizarea centrală a comunei față de comunele: Brăiesti, Odăile, Cozieni (Bălănesti), Colți (Muscel) și existența bazei materiale pentru a deveni un "centru administrativ zonal"
 • apartenența la Geo-parcul "ținutul Buzăului", alături de comunele din zona de munte a județului

Puncte slabe

 • lipsa acțiunilor de promovare activă a imaginii zonei
 • distanță mare față de drumul național Buzău-Brașov (25 Km)
 • legătura cu capitala Județului Buzău este relativ proastă
 • circulația microbuzelor nu acoperă și Satul Nucu
 • potențiale alunecări de teren în punctele "Avram", "Mancu", "Tănase", "Agapiescu"

Oportunități

 • existența unei clase de mijloc din Buzău, București, Brăila, Constanța care cumpără și dorește să cumpere terenuri, case de vacanță în zonă
 • existența programelor de finanțare ale Uniunii Europene destinate zonelor rurale, turistice

Amenințări

 • existența pericolului de inundații datorită torenților
 • existența pericolului alunecărilor de teren (datorit defrisărilor pădurilor)
 • circulația masinilor de mare tonaj care produc crăpături la unele case

 

2. ADMINISTRAȚIA (PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL)

Puncte tari

 • receptivitate a Consiliului Local și a conducerii primăriei la accesarea fondurilor guvernamentale și europene
 • existența studiilor de fezabilitate pentru - Construirea, reabilitarea de poduri și podețe în comună, prin O.G. 7 / 2006
 • existența studiilor de fezabilitate pentru depunerea unui proiect integrat pe Măsura 3.2.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală:

• Reabilitarea termică a Căminului Cultural din Satul Bozioru
• Asfaltarea DC 85 (Bozioru - Fisici)
• Modernizarea sistemului de alimentare cu apă, prin creșterea capacității de stocare a apei (bazin)
• Reabilitarea școlii și gradiniței din Satul Izvoarele

 • construirea unei baze sportive
 • reabilitarea Școlii din Satul Fisici
 • existența unui proiect, cu finanțare guvernamentală, pentru consolidare malurilor pe DC 85 (Bozioru - Fisici, Km 0 + 100); (lucrările s-au întrerupt în anul 2008)
 • este în curs de constituire "Asociația de dezvoltare inter-comunitară Bozioru -Colți" (instrument pentru accesarea fondurilor europene) beneficiarii Legii 416/2001 muncesc în folosul comunității pentru banii primiți apartenența la Geoparcul "Ținutul Buzăului"
 • existența conexiunii la Internet în localul Primăriei
 • existența unui funcționar cu atribuții de agent de dezvoltare locală

Puncte slabe

 • lipsa unei viziuni asupra dezvoltării locale și a unei strategii de dezvoltare, pe baza consultării cetățenilor
 • lipsa unui mecanism de consultare - informare cu cetățenii, care poate conduce la apariția: unor zvonuri, interpretări rău-voitoare legate de actiunile primăriei, unei legitimitati mai scăzuta a  deciziilor primarului, la lipsa suportului cetățenilor in derularea unor acțiuni, indiferent de inițiativele primăriei
 • resurse financiare locale insuficiente pentru sprijinirea și promovarea unor investiții și susținerea  co-finanțărilor
 • colectare mai redusă a impozitelor și taxelor locale, datorată nivelului de trai scăzut al populației
 • capacitate redusă de management și implementare a proiectelor cu finanțare externă (personal cu  experiență și cunoștințe în domeniu)

Oportunități

 • existența programelor de finanțare ale Uniunii Europene, destinat zonelor rurale
 • existența surselor de informare pentru proiecte cu finanțare guvernamentală si europeană (Direcția  de Agricultură si Dezvoltare Rurală, Consiliul Județean, Instituția Prefectului, etc.)
 • existența unor organizații neguvernamentale (O.N.G.) și firme care oferă consultanță pentru  elaborarea și implementarea proiectelor
 • existența Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
 • existenţa Legii 416/2001, prin intermediul căreia cetăţenii fără venituri pot fi plătiţi pentru lucrări edilitare executate în folosul comunităţii

Amenințări

 • legislație inadecvată în ceea ce privește recuperarea de către autoritățile locale a sumelor provenite  din amenzi contravenționale și penalități
 • practica finanțării proiectelor din programe guvernamentale pe criterii politice
 • dependența de firmele de construcții și de diriginții de santier în timpul implementării proiectelor cu finanțare externă (posibilitatea depășirii termenelor și nerespectării contractului cu Dezvoltare a  Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
 • existența Legii 416/2001, prin intermediul căreia cetățenii fără venituri pot fi plătiți pentru lucrări  edilitare executate în folosul comunității finanțatorul
 • competiția cu alte comune și asociații inter-comunale în obținerea de finanțări guvernamentale și europene
 • competiția - pe criterii politice - cu alt comune din județ pentru obținerea de bani din redistribuirea bugetară făcută - anual- de către Consiliul Județean
 • schimbări frecvente și contradictorii ale cadrului legislativ.

 

3. POPULAȚIA ȘI RESURSE SOCIO-UMANE

Puncte tari

 • populație scolară stabilă care frecventează constant școala
 • forța de muncă, relativ, calificată în meseriile: pomicultor, zootehnist
 • forța de muncă accesibilă la costuri relativ reduse
 • scăderea numărului de locuitori în comună, în ultimii 20 de ani (migrația spre mediul urban, Europa)

Puncte slabe

 • scăderea natalității în comună
 • procent mare de populaŃie îmbătrânită în comună
 • neîncrederea populației în promisiunile electorale
 • neîncrederea absolvenților în integrarea socio-profesională
 • lipsa acțiunilor colective în folosul comunității (ex. - plantări de pomi pentru stabilizarea versanților)
 • lipsa de respect a tinerilor față de bătrâni
 • lipsa calificării profesionale a unora dintre tinerii comunei
 • existența muncii "la negru", cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale, asistenței sociale și bugetului local
 • ponderea mare a lucrătorilor familiali în gospodării de subzistență și semisubzistență, din totalul populației ocupate

Oportunități

 • existența programelor de finanțare ale Uniunii Europene (Fondul Social European) pentru dezvoltarea resurselor umane
 • posibilitatea de a se construi case de vacanță în comună
 • existența unor programe de formare profesională gratuite, oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Buzău profesională plătite, oferite de organizații ne-guvernamentale (O.N.G.-uri) si firme

Amenințări

 • existența unor programe de formare
 • atracția suscitată de către mediul urban și cel european asupra tinerilor (locuri de muncă, condiții de viață mai bune, etc.)

 

4. RESURSE NATURALE ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICE LOCALE

Puncte tari

 • existența unui mediu natural nepoluat
 • existența unei arii protejate, prin Programul Natura 2000, în zona Satului Nucu
 • neexplotarea potențialului turistic al zonei
 • lipsa legăturilor cu agenții de turism privind promovarea potențialului turistic al zonei
 • promovare insuficientă a zonei
 • existența unor resurse naturale:

• fond forestier
• mari suprafețe de păsuni
• teren agricol
• zăcământ de sare
• izvoare naturale necaptate

 • existența unei mari suprafețe de pământ nelucrat datorită: costurilor mari ale lucrărilor agricole și dezinteresului proprietarilor de la oraș
 • starea proastă în care se află hotelul Fisici
 • lipsa unor investitori pentru construirea unei stațiuni balneare
 • zonă cu o anumită tradiție în creșterea animalelor
 • zonă cu potențial pomicol (meri, meri pădureți, peri, peri pădureți), plante medicinale, fructe de pădure, fond cinegetic, cătina, flori melifere existența unor suprafețe de teren nelucrate sau pretabile în construirea de pensiuni, case de vacanță
 • transformarea școlilor din Nucu și Scăeni în locații de cazare
 • lipsa unei mori, a unui circular (gater)
 • lipsa unităților de procesare a produselor primare
 • neutilizarea tehnologiilor moderne și a experienței specialistilor în creșterea animalelor
 • suprafețe însemnate de pășuni, care necesită fertilizare și reînsămânțare
 • lipsa culturii asociative a lucrătorilor din agricultură (formarea de asociații, grupuri de producători)
 • lipsa unor investitori dispuși să construiască pensiuni și campinguri turistice în zonă
 • existența unor exemple de succes a unor întreprinzători locali: construcții turistice, firme de comerț, transporturi)
 • arie protejată prin Programul Natura 2000 (zona satului Nucu)
 • existența unui fond cinegetic
 • existența unui zăcământ natural de sare

Puncte slabe

 • lipsa cunostințelor antreprenoriale a potențialilor întreprinzători (elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de piață)
 • lipsa informării în domeniul finanțărilor externe / neatragerea instituțiilor cu rol de informare în domeniul fondurilor europene
 • posibilități, relativ reduse, de cofinanțare a proiectelor europene
 • capacitate redusă de management si implementare a proiectelor cu finanțare externă (personal cu experiență si cunostinŃe în domeniu) neexploatarea celor 2 izvoare de apă sulfuroasă din satele Nucu și Fisici (există o exploatare din punct de vedere balnear)
 • nerezolvarea situației proprietății fostului hotel de la Fisici, pentru redarea destinației inițiale a acestuia
 • plantarea puieților de salcâm în punctele "Avram", "Mâncu", "Tănase", "Agapiescu" pentru  stabilizarea terenurilor.

Oportunități

 • existența programelor de finanțare ale Uniunii Europene pentru turism (pensiuni agro-turistice, înființarea de noi firme, Întreprinderi Mici și Mijlocii, etc.)
 • creșterea interesului românilor pentru turismul rural
 • posibilitatea dezvoltării atelierelor de exploatare a lemnului până la obținerea produsului finit (mobilă)
 • posibilitatea înființării unor centre de colectare pentru produsele naturale din zonă (mere și prune), depozite, uscătoare, iar în timp, a unor fabrici de prelucrare a acestora
 • existența unor subvenții europene pentru pășuni, cresterea animalelor, culturi agricole, etc.

Amenințări

 • îngrădirea activităților economice datorită legislației neadecvate
 • competiția cu alte persoane juridice (firme) în atragerea de finanțări europene
 • competiția cu alte zone în atragerea de investiții / investitori la nivel local
 • distrugerea culturilor de către animalele sălbatice
 • devalorizarea leului
 • criza financiară.

 

5. RESURSE NATURALE ŞI ACTIVITĂŢI ECONOMICE LOCALE
Puncte tari

 • existenţa unui mediu natural nepoluat 
 • existenţa unei arii protejate, prin Programul Natura 2000, în zona Satului Nucu
 • existenţa unor resurse naturale: fond forestier, mari suprafeţe de păşuni, teren agricol, zăcământ de sare,izvoare naturale necaptate
 • zonă cu o anumită tradiţie în creşterea animalelor
 • zonă cu potenţial pomicol (meri, meri pădureţi, peri, peri padureţi), plante medicinale, fructe de pădure, fond cinegetic, cătina, flori melifere
 • existenţa unor suprafeţe de teren nelucrate sau pretabile în construirea de pensiuni, case de vacanţă 
 • transformarea şcolilor din Nucu şi Scăeni în locaţii de cazare
 • existenţa unor exemple de succes a unor întreprinzători locali: construcţii turistice, firme de comerţ, transporturi) 
 • arie protejată prin Programul Natura 2000 (zona satului Nucu) 
 • existenţa unui fond cinegetic 
 • existenţa unui zăcământ natural de sare

Puncte slabe

 • neexplotarea potenţialului turistic al zonei
 • lipsa legăturilor cu agenţii de turism privind promovarea potenţialului turistic al zonei
 • promovare insuficientă a zonei
 • existenţa unei mari suprafeţe de pământ nelucrat datorită: costurilor mari ale lucrărilor agricole şi dezinteresului proprietarilor de la oraş 
 • starea proastă în care se află hotelul Fişici
 • lipsa unor investitori pentru construirea unei staţiuni balneare
 • lipsa unei mori, a unui circular (gater) 
 • lipsa unităţilor de procesare a produselor primare
 • neutilizarea tehnologiilor moderne şi a experienţei specialiştilor în creşterea animalelor
 • suprafeţe însemnate de păşuni, care necesită fertilizare şi reînsămânţare 
 • lipsa culturii asociative a lucrătorilor din agricultură (formarea de asociaţii, grupuri de producători)
 • lipsa unor investitori dispuşi să construiască pensiuni şi campinguri turistice în zonă
 • lipsa cunoştinţelor antreprenoriale a potenţialilor întreprinzători (elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de piaţă) 
 • lipsa informării în domeniul finanţărilor externe / neatragerea instituţiilor cu rol de informare în domeniul fondurilor europene 
 • posibilităţi, relativ reduse, de co- finanţare a proiectelor europene 
 • capacitate redusă de management şi implementare a proiectelor cu finanţare externă (personal cu experienţă şi cunoştinţe în domeniu)
 • neexploatarea celor 2 izvoare de apă sulfuroasă din satele Nucu şi Fişici (există o exploatare din puinct de vedere balnear)
 • nerezolvarea situaţiei proprietăţii fostului hotel de la Fişici, pentru redarea destinaţiei iniţiale a acestuia 
 • plantarea puieţilor de salcâm în punctele „Avram", „Mâncu", „Tănase", „Agapiescu" pentru stabilizarea terenurilor.

Oportunități

 • existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene pentru turism (pensiuni agro-turistice, înfiinţarea de noi firme, Întreprinderi Mici şi Mijlocii, etc.) 
 • creşterea interesului românilor pentru turismul rural
 • posibilitatea dezvoltării atelierelor de exploatare a lemnului până la obţinerea produsului finit (mobilă) 
 • posibilitatea înfiinţării unor centre de colectare pentru produsele naturale din zonă (mere şi prune), depozite, uscătoare, iar în timp, a unor fabrici de prelucrare a acestora 
 • existenţa unor subvenţii europene pentru păşuni, creşterea animalelor, culturi agricole, etc.

Amenințări

 • îngrădirea activităţilor economice datorită legislaţiei neadecvate 
 • competiţia cu alte persoane juridice (firme) în atragerea de finanţări europene 
 • competiţia cu alte zone în atragerea de investiţii / investitori la nivel local 
 • distrugerea culturilor de către animalele sălbatice 
 • devalorizarea leului 
 • criza financiară.
Înapoi